THÔNG BÁO
VĂN BẢN PHÁP QUY
TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
THÔNG TIN NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Huyền - NV Phòng đào tạo: 0363 165 997Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
52Trực tuyến
4,592,458 Lượt truy cập
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NGHỀ


I. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Thiết kế)

1.1. Kiến thức

- Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, thành thạo về kỹ thuật công trình, hiểu biết về lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình vừa và nhỏ thuộc các ngành: xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Được trang bị các kiến thức và kỹ năng mềm trong tổ chức, chỉ đạo và làm việc nhóm, có trình độ B tin học và B ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tiếp thu các môn học chuyên môn và công việc thực tế.

1.2. Về kỹ năng

- Vận dụng được các hệ thống quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong thiết kế công trình, phương pháp tính toán các thông số cơ bản của công trình.

- Thực hiện được việc quy hoạch, bố trí tổng thể công trình, lựa chọn hình thức công trình, thiết kế kỹ thuật, tính toán khối lượng, lập được dự toán xây dựng công trình, giám sát thi công các công trình vừa và nhỏ thuộc các ngành: thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học trong việc tính toán, thiết kế công trình, lập dự toán công trình.

- Có khả năng hướng dẫn, chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật trung cấp, công nhân thực hiện các công việc thiết kế, giám sát thi công các công trình thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp vừa và nhỏ.

- Tham gia thiết kế kỹ thuật, giám sát thi công các hạng mục công trình lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các sở Nông nghiệp và PTNT, sở Xây dựng, sở Giao thông vận tải, sở Tài nguyên và Môi trường.

- Các chi cục Thủy lợi, Đê điều và phòng chống lụt bão.

- Ban quản lý các dự án Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông, xây dựng nông thôn mới.

- Phòng thẩm định thiết kế thuộc các Sở. Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông thuộc các huyện.

- Các Công ty tư vấn thiết kế Thủy lợi, xây dựng, giao thông.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước.

- Cán bộ giao thông, thủy lợi và địa chính thuộc phường, xã.

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Thi công).

2.1. Kiến thức

- Hiểu và vận dụng kiến thức của các môn KHCB, KTCS để tiếp thu kiến thức của các môn học chuyên ngành, hệ thống quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong thiết kế tổ chức thi công và thi công các công trình thủy lợi, công trình giao thông, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Được trang bị các kiến thức và kỹ năng mềm trong tổ chức, chỉ đạo và làm việc nhóm, có trình độ B tin học và B ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tiếp thu các môn học chuyên môn và công việc thực tế.

2.2. Kỹ năng

- Vận dụng các hệ thống quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong việc lập hồ sơ thiết kế thi công, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ quyết toán, nghiệm thu các công trình thủy lợi, công trình giao thông, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Thực hiện được các công việc của cán bộ kỹ thuật thi công như lập dự toán, lập kế hoạch vật tư nhân lực, nhu cầu thiết bị, bố trí mặt bằng công trường, biện pháp và tiến độ tổ chức thi công các công trình thủy lợi, công trình giao thông, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 - Có khả năng hướng dẫn, chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật trung cấp, công nhân thực hiện công việc thi công mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp vừa và nhỏ.

- Tham gia thi công, giám sát thi công các hạng mục công trình lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư.

2.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các sở Nông nghiệp và PTNT, sở Xây dựng, sở Giao thông vận tải.

- Ban quản lý các dự án Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông, xây dựng nông thôn mới.

- Phòng thẩm định thiết kế thuộc các Sở. Phòng xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông thuộc các huyện.

- Các Công ty xây dựng Thủy lợi, xây dựng dân dụng và giao thông.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước.

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Thủy nông)

3.1. Kiến thức

- Hiểu và vận dụng kiến thức của các môn KHCB, KTCS để tiếp thu kiến thức của các môn học chuyên ngành, hệ thống quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong quy hoạch, thiết kế hệ thống thủy nông, quản lý vận hành, tu sửa, bảo dưỡng và thi công các công trình công trình thủy lợi.

- Được trang bị các kiến thức và kỹ năng mềm trong tổ chức, chỉ đạo và làm việc nhóm, có trình độ B tin học và B ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tiếp thu các môn học chuyên môn và công việc thực tế.

3.2. Kỹ năng

- Thực hiện được việc quy hoạch, thiết kế hệ thống thủy nông vừa và nhỏ.

- Quản lý, vận hành được các công trình thủy lợi; thực hiện giải quyết các vấn đề kỹ thuật của hệ thống thủy nông theo đúng quy trình, quy phạm.

- Lập và điều phối thành thạo kế hoạch dùng nước trên hệ thống thủy nông.

- Tu sửa, bảo dưỡng được các công trình trên hệ thống thuỷ nông.

- Tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị sản xuất như trạm bơm, trạm thủy nông, tổ quản lý hồ đập hoặc các đơn vị khác liên quan đến quản lý và khai thác công trình thủy lợi.

- Có khả năng hướng dẫn, chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật trung cấp, công nhân thực hiện công việc quy hoạch, thiết kế, quản lý, vận hành hệ thống thủy nông và tu sửa, bảo dưỡng các công trình trên hệ thống.

3.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các phòng ban thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các huyện, thị.

-  Ban quản lý các dự án Thủy lợi, chi cục Thủy lợi, chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão.

- Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Cán bộ giao thông, thủy lợi và địa chính cấp phường, xã.

4. Ngành Kế toán

4.1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

4.1.1. Kiến thức

- Hiểu được vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; nắm được hệ thống bản chứng từ kế toán, qui trình luân chuyển chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hạch toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp, các sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp.

- Nắm được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính cuối kỳ.

-  Nắm được nội dung công tác kế toán trong điều kiện áp dụng kế toán máy.

- Có hiểu biết về Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp, các Luật thuế hiện hành,...

- Được trang bị các kiến thức và kỹ năng mềm trong tổ chức, chỉ đạo và làm việc nhóm, có trình độ B tin học và B ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tiếp thu các môn học chuyên môn và công việc thực tế.

4.1.2. Kỹ năng

- Có khả năng phân tích những vấn đề cơ bản về tổ chức tài chính doanh nghiệp, sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra; lập kế hoạch tài chính, cơ cấu vốn, lượng giá và chi phí vốn.

- Thành thạo các nội dung công việc kế toán thông thường trong các doanh nghiệp như: Lập và xử lý chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán và báo cáo thuế...

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng trên thị trường.

- Kê khai thuế, lập báo cáo thuế và quyết toán thuế hàng tháng, hàng quí và quyết toán thuế cuối năm.

- Có khả năng tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp một cách khoa học.

- Biết sử dụng máy vi tính để làm kế toán, soạn thảo văn bản và biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán thông dụng như : Misa, Fast Accounting,....

- Giao tiếp và làm việc nhóm trong môi trường áp lực và cạnh tranh cao.

4.1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 Bộ phận tài chính, kế toán của các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, các công ty tư vấn về thuế, tư vấn về tài chính,...

4.2. Chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp

4.2.1. Kiến thức

- Hiểu biết cơ bản về bản chất, chức năng, vai trò của ngân sách Nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước; kế toán nghiệp vụ kho bạc Nhà nước, phân tích tình hình tài chính của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Hiểu được vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; nắm được hệ thống bản chứng từ kế toán, qui trình luân chuyển chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ sách kế toán; tổ chức hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Nắm được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị, lập báo cáo tài chính cuối kỳ.

- Nắm được nội dung công tác kế toán trong điều kiện áp dụng kế toán máy.

- Có hiểu biết về Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Được trang bị các kiến thức và kỹ năng mềm trong tổ chức, chỉ đạo và làm việc nhóm, có trình độ B tin học và B ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tiếp thu các môn học chuyên môn và công việc thực tế.

4.2.2. Kỹ năng

- Có kỹ năng thực hành các nội dung công việc kế toán thông thường trong các đơn vị hành chính sự nghiệp như: Lập và xử lý chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán theo chế độ hiện hành.

- Thành thạo trong việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán theo chê độ kế toán hiện hành. Thực hiện khóa sổ, lập Báo cáo kế toán.

- Có khả năng tổ chức công tác kế toán trong đơn vị một cách khoa học.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính để làm công tác kế toán, có khả năng cập nhật và ứng dụng các phần mềm kế toán thông dụng trên thị trường.

- Giao tiếp và làm việc nhóm trong môi trường áp lực và cạnh tranh cao.

4.3.3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Bộ phận tài chính, kế toán của các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội khác.

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa

5.1.  Kiến thức

- Giải thích được quy trình công nghệ thành lập bản đồ số địa hình, địa chính và một số loại bản đồ số chuyên đề khác;

- Trình bày được phương pháp bố trí, đo đạc và tính toán bình sai các mạng lưới khống chế mặt bằng và độ cao;

- Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý sự ảnh hưởng của các nguồn sai số gây ra trong các thiết bị, dụng cụ đo như: sai số 2C, MO, i từ đó lựa chọn thiết bị phù hợp.

- Giải thích được các phương pháp đo, vẽ và in bản đồ các loại tỷ lệ;

- Trình bày được cách lập các báo cáo kỹ thuật của công việc đo đạc địa hình và các loại bản đồ chuyên đề.

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra nghiệm thu sản phẩm và hoàn thiện các tài liệu giao nộp của công việc đo đạc bản đồ.

- Ứng dụng được tin học và các tiến bộ khoa học kỹ thuật để xử lý các mạng lưới khống chế trắc địa, công tác biên tập thành lập bản đồ số địa hình, địa chính và một số loại bản đồ số chuyên đề khác;

- Được trang bị các kiến thức và kỹ năng mềm trong tổ chức, chỉ đạo và làm việc nhóm, có trình độ B tin học và B ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tiếp thu các môn học chuyên môn và công việc thực tế.

5.2. Kỹ năng

- Kiểm tra và giám sát chất lượng công việc của người có trình độ trung cấp, công nhân;

-  Kiểm nghiệm và lựa chọn được các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng.

- Thao tác đo góc, đo chiều dài và đo cao đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật;

- Ghi, tính toán bình sai được các mạng lưới khống chế mặt bằng và độ cao;

- Đo và vẽ thành thạo các điểm địa vật, địa hình đặc trưng ở ngoài thực địa;

- Tiếp biên, biên tập bản đồ chính xác và in bản đồ theo đúng tỷ lệ quy định;

- Lập được các báo cáo kỹ thuật của công việc đo đạc địa chính; đo đạc địa hình;

- Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc địa hình, đo đạc địa chính;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và một số phần mềm chuyên dụng của ngành;

- Có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng Internet về các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

- Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất.

- Thực hiện được các biện pháp an toàn trong quá trình đo đạc;

- Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp.

5.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

  Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc tại các cơ quan thuộc lĩnh vực trắc địa bản đồ như:

- Các công ty, trung tâm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Các phòng ban thuộc Sở Tài nguyên và MT tỉnh (thành phố)

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (Quận)

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp

- Cán bộ Địa chính xã (phường)

- Các công ty, trung tâm đo đạc thành lập bản đồ và các tài liệu trắc địa.

- Các công ty tư vấn, công ty xây dựng có sử dụng đến đo đạc và khảo sát địa hình.II. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1. Ngành Công trình thủy lợi

1.1. Kiến thức

- Được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, thành thạo về kỹ thuật công trình, khảo sát, thiết kế, thi công công trình thủy lợi theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Đạt trình độ A về tiếng Anh và trình độ A về tin học.

1.2. Kỹ năng

- Nắm được hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong thiết kế, thi công công trình, phương pháp tính toán các thông số cơ bản của công trình.

- Thực hiện được công việc thiết kế công trình, lập dự toán xây dựng công trình, giám sát, thi công công trình thủy lợi vừa và nhỏ.

- Tham gia thiết kế bổ sung các công trình thuỷ lợi lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng trong việc tính toán, vẽ thiết kế công trình, lập dự toán công trình.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các chi cục quản lý đê điều, các phòng ban cấp Huyện hay Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Có thể làm được công việc của các ngành có liên quan tới chuyên môn đã được đào tạo.

2. Ngành Quản lý thủy nông

2.1. Kiến thức

         - Được trang bị các kiến thức cơ bản về quy hoạch, thiết kế, quản lý và vận hành các công trình trong hệ thống thủy nông.

- Đạt trình độ A về tiếng Anh và trình độ A về tin học.

2.2. Kỹ năng

- Thực hiện được việc quy hoạch, thiết kế hệ thống thủy nông vừa và nhỏ.

- Lập và điều phối được kế hoạch dùng nước theo đúng các yêu cầu về kỹ thuật và đáp ứng hiệu quả kinh tế .

- Quản lý, vận hành, khai thác công trình thủy lợi vừa và nhỏ.

- Tham gia tu sửa, bảo dưỡng các công trình trên hệ thống thủy nông.

            - Có khả năng tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị sản xuất nhỏ như trạm bơm, tổ thủy nông, tổ quản lý hồ đập hoặc các đơn vị hành chính khác liên quan đến quản lý và khai thác công trình thủy lợi.

2.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nhà nước, tư nhân và các đơn vị khác có hoạt động liên quan đến quản lý, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thủy lợi như: Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trạm thủy nông, ban quản lý dự án có liên quan về thủy lợi, đơn vị quản lý hồ, đập nước; trạm bơm điện; các doanh nghiệp khai thác, cung ứng dịch vụ vật tư và khoa học kỹ thuật thủy lợi.

  3. Ngành Khảo sát địa hình (Trắc địa)

3.1. Kiến thức

- Nắm vững phương pháp thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình các tỷ lệ, trắc dọc, trắc ngang, bình đồ tuyến phục vụ thiết kế các công trình xây dựng.

- Nắm vững các phương pháp đo đạc, cấp đất; các phương pháp tính diện tích thửa đất, phương pháp chia tách thửa đất, phương pháp vẽ trích lục thửa đất.

- Trang bị kiến thức vẽ bản đồ và thành lập các tài liệu chuyên ngành quản lý đất đai bằng máy vi tính theo chuẩn ngành.

- Trang bị kiến thức lập hồ sơ thiết kế, lập dự toán, lập kế hoạch vật tư nhân lực, thiết bị kỹ thuật, bố trí mặt bằng, tổ chức thi công các công trình vừa và nhỏ, theo đúng quy trình kỹ thuật và an toàn lao động của ngành.

- Đạt trình độ A về tiếng Anh và trình độ A về tin học.

3.2. Kỹ năng

- Đo đạc thành lập bản đồ địa chính và các loại tài liệu chuyên ngành Quản lý đất đai.

- Nắm vững luật đất đại hiện hành

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ, trắc dọc, trắc ngang, bình đồ tuyến phục vụ thiết kế các công trình xây dựng.

- Đo đạc khảo sát các công trình về ngành được chọn: Công trình dân dụng và công nghiệp, Công trình giao thông, Công trình thủy lợi, Công trình kỹ thuật đường thủy.       

- Tổ chức và thực hiện đo đạc khảo sát và thành lập các tài liệu trắc địa phục vụ thiết kế các công trình xây dựng.

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ, trắc dọc, trắc ngang, bình đồ tuyến phục vụ thiết kế các công trình xây dựng

- Kiểm tra nghiệm thu các tài liệu chuyên ngành

- Đo đạc phục vụ cấp đất, giải quyết các tranh chấp về đất đai tại địa phương

- Tổ chức và thực hiện đo đạc khảo sát địa hình các công trình về ngành được chọn: Công trình dân dụng và công nghiệp, Công trình giao thông, Công trình thủy, Công trình kỹ thuật đường thủy.

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập dự toán, lập kế hoạch vật tư nhân lực, thiết bị kỹ thuật, bố trí mặt bằng, tổ chức thi công các công trình vừa và nhỏ, theo đúng quy trình kỹ thuật và an toàn lao động của ngành.

3.3 .Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở ban ngành khác có sử dụng đo đạc.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện (Quận)

- Cán bộ Địa chính xã (phường, thị trấn)

- Các công ty, trung tâm đo đạc thành lập bản đồ và các tài liệu trắc địa.

- Các công ty tư vấn, công ty xây dựng có sử dụng đến đo đạc và khảo sát địa hình

- Được tư vấn, giới thiệu việc làm (Nếu có nhu cầu).

4. Ngành Thủy lợi tổng hợp

4.1. Kiến thức

- Được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, thành thạo về kỹ thuật công trình thủy lợi, quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, thi công, quản lý khai thác các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trong hệ thống thủy nông theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Đạt trình độ A về tiếng Anh và trình độ A về tin học.

4.2. Kỹ năng

            - Nắm được hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong thiết kế, thi công, quản lý khai thác công trình thủy lợi.

            - Thực hiện được công việc quy hoạch, thiết kế kỹ thuật, tính toán khối lượng, lập dự toán xây dựng công trình, thi công, quản lý khai thác các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trong hệ thống thủy nông.

            - Tham gia thiết kế, thi công các hạng mục công trình, quản lý khai thác các công trình thủy lợi vừa và lớn dưới sự hướng dẫn của kỹ sư.

            - Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng trong việc tính toán, vẽ thiết kế công trình, lập dự toán, quản lý khai thác công trình.

4.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

            - Các Công ty xây dựng thuỷ lợi;

            - Các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi;

            - Các chi cục quản lý đê điều;

            - Các Phòng ban Thuỷ lợi Huyện hay Sở;

            - Có thể làm được công việc của các ngành có liên quan tới chuyên môn đã được đào tạo như: Ngành giao thông, xây dựng, cấp thoát nước, quy hoạch và phát triển vùng kinh tế mới v.v…

5. Ngành Kế toán doanh nghiệp

5.1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế  - xã hội, các vấn đề về tiền tệ, thống kê,  phân tích hoạt động kinh tế, kiểm toán,...

- Hiểu được vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; nắm được hệ thống bản chứng từ kế toán, qui trình luân chuyển chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hạch toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp, các sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp.

- Nắm được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính cuối kỳ.

- Nắm được nội dung công tác kế toán trong điều kiện áp dụng kế toán máy.

- Có hiểu biết về Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp, các Luật thuế hiện hành,...

- Đạt trình độ A về tiếng Anh và trình độ A về tin học.

5.2. Kỹ năng

- Phân tích những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp, sự vận động của luồng tiền vào, luồng tiền ra; lập kế hoạch tài chính, cơ cấu vốn, lượng giá và chi phí vốn.

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán thông dụng trên thị trường.

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm; có khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ được đào tạo phục vụ cho công việc kế toán.

- Lập chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán theo chế độ kế toán hiện hành.

- Thực hiện khóa sổ, lập Báo cáo tài chính.

- Kê khai thuế, lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quí và quyết toán thuế cuối năm.

- Có khả năng tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán thông dụng như : Misa, Fast Accounting,....

5.3 .Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 Sau khi kết thúc khóa học, người học có thể làm việc ở bộ phận tài chính, kế toán của các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, các công ty tư vấn về thuế, tư vấn về tài chính,...

6. Ngành Cấp thoát nước

6.1. Kiến thức

- Nắm vững một số kiến thức cơ bản, thành thạo về quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước nông thôn, đô thị.

- Đạt trình độ A về tiếng Anh và trình độ A về tin học.

6.2. Kỹ năng

- Thực hiện lập hồ sơ quy hoạch, thiết kế và tổ chức thi công, giám sát thi công các công trình trong hệ thống cấp thoát nước vừa và nhỏ.

   -Thi công lắp đặt đường ống trong và ngoài nhà và các công trình trong hệ thống cấp thoát nước nông thôn, đô thị.

   - Quản lý vận hành, bảo dưỡng và khai thác hệ thống cấp thoát nước nông thôn và đô thị có hiệu quả.

   - Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học ứng dụng trong tính toán thủy lực đường ống, vẽ thiết kế công trình, lập dự toán công trình.

6.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   - Các Công ty cấp thoát nước, trạm cấp nước nông thôn, công ty xây dựng.

   - Các ngành có liên quan tới chuyên môn đã được đào tạo như: Ngành giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, quy hoạch và phát triển vùng kinh tế mới v.v…


III. CAO ĐẲNG NGHỀ

1. Nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

1.1. Kiến thức

            - Hiểu và phân tích được cấu tạo của các bản vẽ thi công công trình thủy lợi;

            - Hiểu và giải thích được tính chất, trạng thái làm việc của các kết cấu cơ bản và một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng;

            - Hiểu được cấu tạo địa chất công trình, một số tính chất cơ lý của nền đất và tác dụng của thủy văn và thủy lực đối với công trình thủy lợi;

            - Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi ( chuẩn bị thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật liệu và hạ giá thành sản phẩm;

            - Vận dụng được một số nội dung cơ bản của công tác trắc địa để đo đạc công trình;

            - Trình bày được quy trình thi công các công việc của nghề;

            - Nêu được quy trình lập dự toán một số hạng mục công trình cơ bản;

            - Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật – công nghệ, vật liệu mới ở một phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc;

            - Hiểu được cách thức tổ chức sản xuất trong thi công, xây dựng công trình thủy lợi.

1.2. Kỹ năng

- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật;

- Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;

- Làm được các công việc của nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi như: chuẩn bị thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình;

- Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;

- Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của nghề;

- Tính toán được một số tác dụng cơ bản của thủy lực và thủy văn đối với công trình thủy lợi; một số bài toán đơn giản về khả năng chịu lực của nền đất và  các loại kết cấu công trình;

- Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thẹc tế của nghề và xử lý được những sai phạm thường gặp trong quá trình thi công;

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Làm công nhân thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài nước;

            - Tự tổ chức các tổ, nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;

            - Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề xây dựng.

 
2. Nghề Vận hành và sửa chữa bơm điện

2.1. Kiến thức

- Trình bày đ­ược cấu tạo và giải thích đ­ược nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật của từng loại máy bơm : ly tâm, hướng trục, hỗn l­ưu dùng trong bơm nước nông nghiệp và công nghiệp;

- Thiết lập quy trình vận hành, bảo d­ưỡng và kiểm tra sửa chữa các loại máy bơm có lưu lư­ợng đến 35000m3/h ;

- Trình bày đ­ược cấu tạo và giải thích đ­ược nguyên lý làm việc, các đặc tính, thông số kỹ thuật của các loại động cơ điện ;

- Trình bày được quy trình vận hành, bảo dư­ỡng và kiểm tra, sửa chữa  các loại động cơ điện 3 pha kéo máy bơm có công suất đến 900 KW;

- Trình bày đ­ược quy trình vận hành, bảo dư­ỡng và kiểm tra sửa chữa các công trình thuộc trạm bơm điện hạ áp theo quy trình, quy phạm;

- Trình bày đư­ợc cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ph­ương pháp vận hành, bảo d­ưỡng, kiểm tra, sửa chữa , hiệu chỉnh các thông số của khí cụ, thiết bị theo quy trình quy phạm;

- Giải thích đư­ợc đặc điểm và đặc tính kỹ thuật, trình bày đư­ợc quy trình vận hành, bảo d­ưỡng và sửa chữa: máy bơm điện cao thế, máy bơm chìm trục đứng dùng điện hạ áp và các loại máy bơm n­ước dùng trong công nghiệp.           

2.2. Kỹ năng

- Xây dựng đư­ợc quy trình và thực hiện quy trình vận hành các tổ máy bơm điện hạ áp, cao áp - dùng cho bơm nư­ớc nông nghiệp, công nghiệp có l­ưu lượng đến 35000m3/h;

 - Tổ chức và thực hiện đ­ược công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm h­ướng trục, máy bơm hỗn lư­u có l­ưu l­ượng đến 35000m3/h;   

- Tổ chức và thực hiện đ­ược công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa  các tủ điện trạm bơm hạ áp : tủ phân phối điện, tủ điều khiển máy bơm khởi động trực tiếp, khởi động gián tiếp qua các thiết bị khởi động, khởi động dùng bộ khởi động mềm, tủ bù hệ số công suất;

            - Vận hành, bảo d­ưỡng và lập đ­ược ph­ương án sửa chữa, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm: Bể hút, bể xả, đ­ường ống hút, đư­ờng ống xả, l­ưới chắn rác, van và cửa van điều tiết n­ước; 

            - Tổ chức và thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh môi tr­ường trong vận hành, bảo d­ưỡng, sửa chữa trạm bơm.

2.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

      Sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề "Vận hành sửa chữa trạm bơm điện" làm việc đư­ợc ở các trạm bơm điện hạ áp, các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc các công ty khai thác công trình thủy lợi . Tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

3. Nghề Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

3.1.  Kiến thức

            - Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

            - Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

            - Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

            - Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

            - Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

            - Phân tích được hoạch định, lựa chọn, thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp;

            - Phân tích, đánh giá và đ­ưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy tính và thiết bị ngoại vi;

            - Phân tích, đánh giá được hiện trạng hệ thống máy tính, lập kế hoạch nâng cấp hệ thống máy tính và mạng máy tính;

            - Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

3.2. Kỹ năng

            - Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

            - Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

            - Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

            - Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

            - Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng máy tính;

            - Xây dựng, quản trị và bảo dưỡng mạng LAN;

            - Khả năng tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ;

            - Kèm cặp và hướng dẫn được các nhân viên ở trình độ nghề thấp hơn.

3.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

            - Làm việc tại các cơ quan, tập đoàn Nhà nước; doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

            - Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

            - Tự mở doanh nghiệp, cửa hàng, trung tâm tin học,...

            -  Được tư vấn, giới thiệu việc làm (nếu có nhu cầu).


VI. TRUNG CẤP NGHỀ

1. Nghề Cấp thoát nước

1.1. Kiến thức

- Nêu được nhiệm vụ, cấu tạo, công dụng, phân loại đường ống, thiết bị, công trình của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước.

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý, cấu tạo , công dụng của các thiết bị, dụng cụ, máy thi công thông dụng trong nghề.

- Đọc được bản vẽ của hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và các tài liệu liên quan.

- Khai triển được các chi tiết, phụ kiện đơn giản đảm bảo cho gia công, lắp đặt.

- Trình bày được các phương pháp lắp đặt, vận hành, quản lí hệ thống cấp, thoát nước phù hợp với yêu cầu thi công.

1.2. Kỹ năng

- Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề.

- Lựa chọn được các loại vật tư, thiết bị phụ kiện phù hợp với yêu cầu gia công, lắp đặt.

- Lấy dấu, cắt, ren, uốn, hàn tạo ra các chi tiết, phụ kiện, mối nối thông thường đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt, vận hành, quản lý được hệ thống cấp thoát nước thông dụng trong công trình, ngoài công trình theo thiết kế.

- Vận hành được trạm xử lý cấp, thoát nước theo đúng quy trình.

- Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tìm việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước, xây dựng trên toàn quốc và xuất khẩu lao động.

2. Nghề Xây dựng và hoàn thiện CTTL

2.1. Kiến thức

            - Hiểu được cấu tạo của các bản vẽ thi công công trình thủy lợi;

            - Hiểu được trạng thái làm việc của các kết cấu cơ bản và một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng;

            - Hiểu được cấu tạo địa chất công trình, tác dụng của thủy văn và thủy lực đối với công trình thủy lợi;

            - Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi ( chuẩn bị thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật liệu và hạ giá thành sản phẩm;

            - Trình bày được quy trình thi công các công việc của nghề;

            - Hiểu được cách thức tổ chức sản xuất trong thi công, xây dựng công trình thủy lợi.

2.2. Kỹ năng

            - Đọc được các bản vẽ kỹ thuật;

            - Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;

            - Làm được các công việc của nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi như: chuẩn bị thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình;

            - Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công ;

            - Xử lý được những sai phạm nhỏ thường gặp trong quá trình thi công.

2.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Làm công nhân thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài nước;

- Tự tổ chức tổ, nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;

- Được học liên thông Cao đẳng nghề theo chương trình quy định.

3. Nghề Vận hành và sửa chữa bơm điện

3.1. Kiến thức

- Trình bày đư­ợc cấu tạo các bộ phận, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa : máy bơm ly tâm, máy bơm h­ướng trục, máy bơm hỗn lư­u dùng trong bơm nư­ớc nông nghiệp có l­ưu lư­ợng đến 8000m3/h;

- Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, bảo d­ưỡng và kiểm tra sửa chữa các loại động cơ điện 3 pha kéo máy bơm có công suất đến 200KW;

- Mô tả đư­ợc kết cấu các loại trạm bơm, hệ thống điện trạm bơm, các công trình liên quan thuộc trạm bơm điện hạ áp và trình bày đ­ược quy trình vận hành, bảo dư­ỡng và kiểm tra sửa chữa các công trình thuộc trạm bơm điện hạ áp theo quy trình, quy phạm;

- Trình bày đ­ược nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, bảo dư­ỡng và kiểm tra sửa chữa các khí cụ, các thiết bị và các trang bị điện của trạm bơm điện hạ áp theo quy trình quy phạm;

- Mô tả đ­ược đặc điểm cấu tạo và trình bày đư­ợc quy trình vận hành, bảo dư­ỡng, kiểm tra sửa chữa một số loại máy bơm nư­ớc dùng trong công nghiệp nh­ư: máy bơm n­ước giếng sâu, máy bơm nư­ớc nhà cao tầng, máy bơm nước thải hoá chất, máy bơm thuỷ lực.

3.2. Kỹ năng

            - Vận hành được các tổ máy bơm điện hạ áp - bơm n­ước nông nghiệp có lư­u l­ượng đến 8000m3/h;

            - Kiểm tra, bảo dư­ỡng và sửa chữa đ­ược các bộ phận của máy bơm ly tâm, máy bơm h­ướng trục, máy bơm hỗn l­ưu;   

            - Kiểm tra, bảo d­ưỡng và sửa chữa đ­ược các tủ điện trạm bơm hạ áp;                                                                                     

            - Sửa chữa bảo d­ưỡng : bể hút, bể xả, cửa âu thuyền, đường ống hút, đường ống xả, lưới chắn  rác, van và cửa van điều tiết nư­ớc;

           - Vận hành, bảo d­ưỡng và sửa chữa đư­ợc một số máy bơm nước dùng trong công nghiệp như­: máy bơm nư­ớc giếng sâu, máy bơm nư­ớc nhà cao tầng, máy bơm nước thải hoá chất, máy bơm thuỷ lực...;

           - Thực hiện đúng các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường trong vận hành, bảo d­ưỡng và sửa chữa trạm bơm.

3.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề "Vận hành sửa chữa trạm bơm điện" làm việc đư­ợc ở các trạm bơm điện hạ áp, các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc các công ty khai thác công trình thủy lợi. Tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4. Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

4.1.  Kiến thức

-   Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

-   Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

-   Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

-   Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

-   Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

-   Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

4.2.  Kỹ năng

-   Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

-   Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

-   Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

-  Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

-   Bảo dưỡng hệ thống máy tính;

-   Quản lý được mạng LAN nhỏ.

4.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-   Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

-   Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

-  Tự mở doanh nghiệp, cửa hàng, trung tâm tin học,...

-  Được tư vấn, giới thiệu việc làm (nếu có nhu cầu).

5. Nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi

5.1. Kiến thức

            - Có kiến thức (hiểu biết) cơ bản về vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kỹ thuật an toàn lao động, thuỷ lực, thủy văn, bảo vệ môi trường, máy xây dựng, địa chất công trình, kỹ thuật nền móng, cơ học đất và một số kiến thức liên quan về cơ khí để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn của nghề.

            - Trình bầy được nội dung cơ bản của một số văn bản, quy phạm pháp luật trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

            - Đọc và giải thích được các loại bản vẽ đơn giản về thi công công trình thủy lợi và bình đồ khu vực tưới, tiêu.

            - Mô tả đ­ược cấu tạo và trình bầy được nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, đặc điểm làm việc của hệ thống đóng mở cửa van, máy xây dựng, thiết bị dùng trong quan trắc thủy văn, quan trắc công trình và hệ thống công trình thủy lợi.

            - Trình bầy được quy trình quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi trong hệ thống tưới, tiêu.

            - Trình bầy được các bước thi công một số công trình đất và xây đúc như cống, kênh, kè, bậc nước, dốc nước…

5.2. Kỹ năng

            - Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm để quan trắc, đo đạc, duy tu, bảo dưỡng, thi công công trình thủy lợi trong hệ thống thủy nông.

            - Vận hành, duy tu, bảo dưỡng được các công trình trên hệ thống thủy nông đảm bảo đúng quy trình, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật.

            - Thực hiện được Kế hoạch dùng nước đảm bảo theo đúng hợp đồng sử dụng nước.

            - Vận hành được một số loại máy thi công thông dụng đảm bảo an toàn.

            - Lắp đặt được cốp pha, cốt thép, ván khuôn của công trình thủy lợi đúng yêu cầu kỹ thuật;

            - Thi công được một số loại công trình đất, công trình xây đúc,…trên hệ thống thủy nông.

            - Vận hành được hệ thống điện trong hệ thống thủy nông và điện sinh hoạt.

            - Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

5.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

            - Các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi ;

            - Doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước;

            - Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện…


Thư viện ảnh
001101010213467389

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer