Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
43Trực tuyến
5,180,437 Lượt truy cập

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ NCKH, sáng kiến cải tiến năm học 2019 - 2020

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CĐ THUỶ LỢI BẮC BỘ

 

Số: 17/TB-KT&KĐCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

               Phủ Lý, ngày 10 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN
 NĂM HỌC 2019-2020


Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, các em HSSV

 Thực hiện kế hoạch NCKH, sáng kiến cải tiến năm học 2019-2020. Nhà trường thông báo đến các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm và các học sinh – sinh viên trong toàn trường:

1. Các đơn vị động viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, HSSV thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tìm hiểu các thông tin khoa học và đề xuất các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác và học tập.

2. Học sinh – Sinh viên đăng ký đề tài với khoa chủ quản để xét duyệt và thực hiện.

3. Các đơn vị trực tiếp đăng ký báo cáo, sáng kiến với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng.    

4. Thời gian dự kiến tổ chức hội nghị báo cáo:

+ Khối HSSV:  dự kiến ngày 14,15/5/2020

+ Khối Cán bộ - Giảng viên:  dự kiến ngày 16,17/5/2020

Đề nghị các đơn vị phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch như trên.

Nơi nhận:

-        BGH (Để chỉ đạo)

-        Phòng KT&KĐCL để theo dõi, đôn đốc

-        Các phòng, Khoa, BM,TT để thực hiện

-        Lưu VT.

BAN GIÁM HIỆU

 

                       (Đã ký)

                 

Phạm Đức Thắng

[Trở về] icon Các tin tức khác

Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer