Thông báo
Văn bản pháp quy
Tài liệu
Điều kiện bảo đảm hoạt động GDNN
Đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng tuyển sinh: 0226 3840246 Thầy Hưng - Phó phòng đào tạo: 0916 023 000.Chuyên viên Xuyến - NV Phòng đào tạo: 01669 982 351
Thống kê
15Trực tuyến
5,180,445 Lượt truy cập

Quyết định khen, thưởng các cá nhân có thành tích học tập và rèn luyện lớp CĐLT 5

 

  BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CĐ THỦY LỢI BẮC BỘ

Số: 215/QĐ-CĐTLBB-CTSV

                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       

Phủ lý, ngày  25 tháng 8 năm 2014 


QUYẾT ĐỊNH

( V/v khen, thưởng các cá nhân có thành tích học tập và rèn luyện

trong toàn khoá học)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ

Căn cứ vào quyết định số 413/QĐ – BGD& ĐT ngày 23/01/ 2008 của BGD&ĐT v/v thành lập trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ;

Căn cứ vào quyết định số 485/QĐ – BNN – TCCB ngày 13/02/2008 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ;

Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ – BGDĐT ngày 13/8/2007 về việc ban hành quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và THCN của Bộ Giáo dục – Đào tạo;

Căn cứ quy định tạm thời của hiệu trưởng về thi đua khen thưởng HSSV ngày 23/2/2009;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường ngày 25/8/2014;

Theo đề nghị của ông trưởng phòng CTSV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Khen và thưởng các cá nhân có thành tích trong học tập và rèn luyện đối với lớp Cao đẳng liên thông 5:      

- Khen và thưởng HSSV đã có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện    50.000đ/1HSSV

- Khen và thưởng HSSV đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện 100.000đ/1 HSSV

(có danh sách kèm theo)

Điều 2: Các ông trưởng phòng ĐT,KH&HTQT, Công tác sinh viên, Tài chính kế toán các đơn vị có liên quan và học sinh, sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

  - Như điều 2;

  - Lưu VT-CTSV        

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

 

Vũ Văn Đoan

                 

[Trở về] icon Các tin tức khác

Thư viện ảnh
000111101010221344

Trang chủ|Giới thiệu|Đoàn thể|Phòng|Khoa - Trung tâm|Tuyển sinh - Việc làm|Công tác HSSV|78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
Địa chỉ : Km số 2 Đường Trần Thị Phúc - TP.Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại : 0226 3 840 246 - Fax : 0226 3 840 246
Email : cdtlbb@gmail.com 
Website : www.caodangthuyloibacbo.edu.vn
Copyright 2011 caodangthuyloibacbo.edu.vn.
Thiết kế và phát triển bởi Trần Phong Computer